DANH SÁCH TRA CỨU

STT Mẫu số Ký hiệu Số hoá đơn Ngày PH Tổng tiền Hoá đơn